Pravidlá používania darcovského systému cez internetovú platobnú bránu

Tieto pravidlá používania internetového darcovského systému cez internetovú platobnú bránu upravujú vzájomné vzťahy pri poskytovaní, zhromažďovaní a administrácii finančných príspevkov medzi (ďalej len „Pravidlá“):

Prevádzkovateľom darcovského systému, ktorým je Sloníček, o. z., so sídlom Váhovská 353, 925 63 Dolná Streda, IČO: 50 759 558, registrovaná v registri občianskych združení vedenom Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky, reg. č. VVS/1-900/90-50777 (ďalej len „Prevádzkovateľ“). Prevádzkovateľ je občianske združenie, ktorého cieľom je podpora zdravia a telesnej kultúry handicapovaných detí do 18 rokov s telesným, prípadne mentálnym postihnutím a za týmto účelom poskytuje rodičom detí sociálnu pomoc, zároveň im pomáha získavať alternatívne zdroje financovania liečby a rehabilitácií detí. Prevádzkovateľ za účelom plnenia tohto cieľa zabezpečuje prevádzku darcovského systému cez internetovú platobnú bránu (ďalej len „Darcovský systém“).

Poskytovateľom príspevku je fyzická alebo právnická osoba, ktorá súhlasí s Pravidlami (ďalej len „Darca“) a zaslaním daru uzatvára s Prevádzkovateľom darovaciu zmluvu podľa Občianskeho zákonníka. Za pravidelného Darcu sa považuje fyzická alebo právnická osoba, ktorá prejavila vôľu v pravidelných intervaloch poukazovať rovnaký príspevok v prospech príjemcu prostredníctvom Darcovského systému cez internetovú platobnú bránu.

Sprostredkovateľom platobnej operácie, ktorým je Tatra banka, a.s., so sídlom Hodžovo nám. 3, 811 06 Bratislava-Staré Mesto, IČO: 00686930, registrovaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka číslo: 71/B, prevádzkovateľ kartovej platobnej brány CardPay (ďalej len „Sprostredkovateľ“).

I. Definície niektorých pojmov

 1. Darcovským systémom cez internetovú platobnú bránu sa rozumie súhrn činností a aktivít Prevádzkovateľa, prostredníctvom ktorých poskytuje Prevádzkovateľ Darcom služby. Darcovský systém je prevádzkovaný prostredníctvom internetového servera, na webovom sídle http://www.slonicek.com/.
 2. Príspevok je poskytnutie peňazí zo strany Darcu v prospech Prevádzkovateľa s cieľom podpory aktivít a kampaní Prevádzkovateľa.
 3. Sprostredkovateľ je právnická osoba, ktorá spracováva platby uskutočnené Darcom v prospech Prevádzkovateľa a prevádza ich na účet Prevádzkovateľa.
 4. Dohoda o poskytnutí príspevku je dohoda, ktorú uzatvára Darca s Prevádzkovateľom prostredníctvom Darcovského systému cez internetovú platobnú bránu. Dohodou o poskytnutí príspevku Darca bezplatne poskytuje príspevok Prevádzkovateľovi a ten príspevok prijíma. Poskytnutie príspevku sa zabezpečuje prevodom prostredníctvom platobného systému napojeného na Darcovský systém cez internetovú platobnú bránu prevádzkovaného Sprostredkovateľom, s ktorým na tento účel Prevádzkovateľ uzatvoril právny vzťah. Dohodou o poskytnutí príspevku prejavuje Darca súčasne vôľu tento platobný systém použiť.

II. Úvodné ustanovenia

 1. Účelom týchto pravidiel je určiť zásady poskytovania služieb v rámci internetového Darcovského systému cez internetovú platobnú bránu medzi Prevádzkovateľom a Darcom, stanovenie práv a povinností Prevádzkovateľa a Darcu pri správe a používaní internetového Darcovského systému cez internetovú platobnú bránu.
 2. Pravidlá sa vzťahujú na všetky poskytnuté finančné prostriedky a na služby poskytnuté prostredníctvom internetového Darcovského systému cez internetovú platobnú bránu.
 3. Darcovský systém cez internetovú platobnú bránu uľahčuje darovanie finančných prostriedkov od Darcov pre Prevádzkovateľa. Prevádzkovateľ a Sprostredkovateľ poskytujú technológiu a platformu s cieľom umožniť interakciu medzi Darcami a Prevádzkovateľom. Každý Darca je sám zodpovedný za získavanie informácií, ktoré potrebuje, aby sa slobodne rozhodol o podpore aktivít Prevádzkovateľa. Všetky dostupné informácie na strane Prevádzkovateľa sa nachádzajú na internetovej doméne http://www.slonicek.com/.

III. Práva a povinnosti Prevádzkovateľa

 1. Prevádzkovateľ je oprávnený:
  a) Prostredníctvom Darcovského systému cez internetovú platobnú bránu prijímať príspevky od Darcov, a to prostredníctvom elektronického platobného systému vedeného Sprostredkovateľom.b) Komunikovať s Darcom a/alebo s potencionálnym Darcom prostredníctvom služieb, ktoré sú súčasťou Darcovského systému, ako aj individuálne.c) Požiadať pravidelného Darcu, ktorý poskytuje príspevok prostredníctvom platobnej karty, alebo kreditnej karty, o udelenie súhlasu na zmenu výšky poskytovaného príspevku.
 2. Prevádzkovateľ je povinný:
  a) dodržiavať tieto Pravidlá,b) dodržiavať pravidlá Sprostredkovateľa,c) použiť finančný príspevok v rámci účelu vymedzeného týmito pravidlami,d) zabezpečiť ochranu poskytovaných informácií a bezpečnosť platieb v bežnom rozsahu.e) v prípade získania pravidelného daru, dostatočne zrozumiteľne informovať Darcu o tom, ako môže tento pravidelný dar v budúcnosti pozastaviť či zrušiť, ak Darca požiada Prevádzkovateľa o zrušenie pravidelného daru, ten musí zrušenie vykonať bezodkladne,f) spracúvať osobné údaje Darcov a to len v rozsahu a za podmienok stanovených Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.

IV. Práva a povinnosti Darcu

 1. Darca je oprávnený:
  a) bezplatne a dobrovoľne poskytnúť príspevok prostredníctvom internetového Darcovského systému cez internetovú platobnú bránu a prostredníctvom elektronického platobného systému vedeného Sprostredkovateľom; zmluva o poskytnutí príspevku je uzavretá okamihom stlačenia tlačidla „Odoslať platbu“, „Chcem darovať“ alebo obdobného znenia v internetovom formulári na poskytnutie príspevku,
  b) písomne požiadať Prevádzkovateľa tohto daru o informácie o použití darovaných príspevkov,
  c) udeliť Prevádzkovateľovi súhlas na zvýšenie pravidelne poskytovaného daru a za týmto účelom stanoviť alebo odsúhlasiť sumu, o ktorú sa príspevok zvýši.
 2. Darca je povinný:
  a) Uvádzať o sebe presné, správne a pravdivé údaje.

V. Finančné transakcie

 1. Prijaté príspevky budú na základe právneho vzťahu medzi Prevádzkovateľom a Sprostredkovateľom zasielané prevodom na účet Prevádzkovateľa.
 2. Darca ani Prevádzkovateľ nemajú nárok na úrok z finančných prostriedkov, ktoré ešte neboli pripísané na účet Prevádzkovateľa.
 3. Sprostredkovateľ Darcovi príspevok po jeho poskytnutí nevracia. Prevádzkovateľ sa v prípade žiadosti Darcu o vrátenie daru riadi všeobecne platnými právnymi predpismi, predovšetkým Občianskym zákonníkom.
 4. Platby môžu byť spracované spôsobom ponúkaným Prevádzkovateľom. Na jednotlivé spôsoby platby sa uplatňujú špecifické podmienky príslušného poskytovateľa služieb.

VI. Zodpovednosť a záruky

 1. Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za pravdivosť, úplnosť, aktuálnosť a presnosť údajov zverejnených a/alebo poskytnutých Darcami.
 2. Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť (neručí žiadnym spôsobom za škody) za následky vzniknuté z porušenia právnych povinností vyplývajúcich Sprostredkovateľovi alebo Darcovi zo zákona alebo z iných právnych skutočností (napr. omeškanie, porušenie Pravidiel, porušenie zákonných povinností) okrem prípadov, keď zodpovednosť vznikla z konania/opomenutia Prevádzkovateľa alebo keď takáto zodpovednosť vyplýva z právneho predpisu.
 3. V prípade poruchovej prevádzky Darcovského systému cez internetovú platobnú bránu Prevádzkovateľ zodpovedá len za škodu spôsobenú jeho zavinením. Prevádzkovateľ najmä nezodpovedá za škodu spôsobenú poruchovou prevádzkou vyvolanou vonkajšími okolnosťami, ktoré nemohol pri vynaložení obvyklej starostlivosti ovplyvniť, napríklad výpadkom dodávky elektrickej energie, výpadkom pripojenia Prevádzkovateľa k sieti internet, poruchou hardvéru a pod.

VII. Použitie osobných údajov

 1. Použitie/spracúvanie osobných údajov je podrobne upravené v samostatnom dokumente – Politika informovanosti dotknutej osoby, ktorý nájdete v časti Politika informovanosti dotknutej osoby (GDPR).

VIII. Záverečné ustanovenia

 1. Zmluvný vzťah podľa týchto Pravidiel nadobúda účinnosť dňom uzatvorenia dohody o poskytnutí príspevku prostredníctvom Darcovského systému cez internetovú platobnú bránu, ak nie je v týchto Pravidlách uvedené inak.
 2. Práva a povinnosti vyplývajúce z týchto Pravidiel, alebo vzniknuté na základe iných právnych úkonov alebo právnych skutočností s týmito pravidlami súvisiacimi sa spravujú, posudzujú a rozhodujú na základe príslušných ustanovení všeobecne záväzných právnych predpisov platných na území Slovenskej republiky, pokiaľ z iných právnych úkonov súvisiacich s týmito Pravidlami výslovne nevyplýva niečo iné.
 3. Zmluvný vzťah môže byť menený alebo doplňovaný iba na základe dohody zúčastnených strán, formou dodatku k týmto Pravidlám.